با احترام به اطلاع دبیران شیمی می رساند که دومین مجمع و کارگاه گروه شیمی منطقه 15 با اهداف زیر برگزار می شود.

1- بررسی مباحث ترموشیمی و اسیدو باز

2- بررسی مطالب چالشی کتابهای درسی

3- پیگیری فعالیت ها و برنامه های گروه شیمی منطقه 15

زمان : دوشنبه 21/10/94  ساعت 10 صبح

مکان: سالن شهید صالحی آموزش و پرورش منطقه 15

استاد : جناب آقای دکتر زنجانی