برگزاری مسابقه ی کتاب خوانی ویژه دبیران شیمی

فایل pdf كتاب راهنمای شیمی3 نیز در لینك زیر مو جود است.

فایل كتاب راهنمای شیمی 3

مسابقه کتاب خوانی.docx