به اطلاع همكاران عزیز می رساند كه برگزاری روز آزمایشگاه در تاریخ 11 آبان انجام خواهد شد .
كه اهداف آن به صورت زیر است.

1 -انجام آزمایش های جذاب و بی خطرتوسط دانش
آموزان
2- نصب تراکت و پوستر اهمیت آزمایشگاه در امر آموزش  
 3- تهیه بروشوریا تراکت آشنایی با نکات ایمنی
 4 - نصب نشانه های ایمنی که در کتاب آزمایشگاه علوم پایه دهم قرار دارد ،تا توجه دانش آموزان بیشتر جلب شود.

همكاران عزیز عكس فیلم و آزمایشات انجام شده را به همراه گزارش انجام این فعالیت به گروه های آموزشی بفرستند.