همكاران  محترم لطفا جدول های 4-5-6-7و 8 را برای فصل اول کتاب شیمی پایه دهم تا تاریخ 95/8/16 تکمیل نموده و به  گروه شیمی  ارسال فرمایید
جدوال 4و 5و 6و 7و 8.docx