فرم های مربوط به تهیه و تنظیم بانک سوال و طرح درس از کتاب شیمی دهم از صفحات 34 تا 41

(در قالب pdf , word با قلم B nazanin اندازه  12 )

جداول 10- 11- 12.docx