همكاران بزرگوار برای طراحی پوستر باید از فرمت زیر استفاده كنید.متشكرم

برای دریافت فرمت پوستر آموزشی شیمی دهم اینجا را کلیک نمایید.