1- تعریف آنتروپی از دیدگاه ماکروسکوپی و مولکولی با رویکرد آموزشی (همراه با ارزیابی کتاب شیمی ۳ در رابطه با آنتروپی و قانون دوم)
2- مدل الکترون نقطه ای و ساختار لوئیس
3- ماده و ساختار آن
4-استفاده از آنالوگ در آموزش شیمی
5-اصل آفبا و آرایش الکترونی اتم‌ها
6- پیوند قطبی
7- انتروپی
8- خواص کولیگاتیو محلول‌ها