به اطلاع همکاران محترم می رساند که گروه شیمی منطقه 15جهت آشنایی بیشتر همکاران با روش تدریس نوین درس پژوهی کارگاه دوم  این روش تدریس را  در روز دوشنبه 95/9/22 راس ساعت 15 الی 16:30 برگزار می کند.
استاد جلسه : سرکار خانم دکتر حسینی خواه رئیس اداره تکنولوژی و گروههای آموزشی
مکان : سالن امام علی