احتراما" به اطلاع دبیران محترم شیمی می رساند که در روز دوشنبه 95/10/20 راس ساعت 9:30 صبح دومین جلسه و کارگاه گروه شیمی برگزار می شود.

1- پرسش و پاسخ پیرامون کتاب های شیمی دهم و شیمی پیش دانشگاهی توسط سرکار خانم شاه محمدی

2- پیگیری و توضیح برنامه عملیاتی گروه شیمی منطقه 15

3- بررسی مسابقات گروه شیمی و صورت جلسه های اول و دوم

مکان جلسه : سالن شهید صالحی منطقه 15